پوشش های مقاوم در برابر آتش در فهرست بهای ۹۹

پوشش ضد حریق در فهرست بها 99

اجرای پوشش های مقاوم در برابر آتش که بعضا فایرپروف نیز نامیده می شود دارای سابقه نسبتا کوتاهی در فهرست بهای واحد کشور است. سالهای طولانی موضوع مقاوم سازی سازه در برابر حریق کمتر مورد توجه نظام فنی و اجرایی بوده است. اما از سال ۹۸ رسما موضوع پوشش های مقاوم در برابر آتش در فصل چهاردهم فهرست بها گنجانده شده است (فهرست بهای ابنیه سال ۹۹ را از اینجا دانلود کنید). با توجه به تازگی موضوع پوشش های مقاوم در برابر حریق در فهرست بها، هدف از این مقاله تشریح مجموعه نکات در متره و برآورد موضوع مورد اشاره بر اساس فهرست بهای سال ۹۹ است. این نکات می تواند در عقد قراردادهای پوشش ضد حریق و نیز نظارت بر حسن انجام کار و نیز تهیه و کنترل صورت وضعیت کمک شایانی به کارفرمایان و پیمانکاران نماید.

نکات مهمی در خصوص عقد قرارداد پوشش ضد حریق را از اینجا بخوانید.

ایران پروف؛ مشاور و مجری پوشش ضد حریق

ایران پروف با بهره گیری از جمعی از مهندسین آتش زبده، آماده ارائه خدمات مشاوره و اجرای پوشش‌های ضد حریق است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۷۹۲۴۱۳۹ دریافت قیمت و دیتاشیت

الزامات پوشش های مقاوم در برابر آتش در فهرست بها ۹۹

  1. لازم است مشخصات فنی پوشش مقاوم در برابر آتش (پوشش ضد حریق)، گواهی نامه آزمایش بر اساس استاندارد معتبر از مراجع ذی صلاح، به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.
  2. مشخصات کامل پوشش مقاوم در برابر آتش، منبع تهیه آن ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان درج شود.
  3. مبنای اندازه گیری، سطح کاری است که طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه ها با پوشش های مقاوم در برابر آتش پوشیده می شود. در تیرهای لانه زنبوری، سطح سوراخ ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر می گردد. همچنین سطح وجه بیرونی حفره های ذوزنقه ای بین تیرهای فولادی و تاوه فلزی ماندگار، حسب مورد از ردیف های مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر، منظور می شود و بابت پر کردن حفره ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانه ای منظور نمی گردد.
  4. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان، مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش از ۶۰ دقیقه تعیین شود، برای فاکتور مقطع ۹۰ متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه مقاومت ۲۵ درصد و برای فاکتور مقطع بیش از ۹۰ به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت ۳۵ درصد اضافه منظور می گردد.

    تعریف و نحوه محاسبه فاکتور مقطع را می توانید از اینجا بخوانید.

  5. هزینه اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق روی سطوح فولادی توخالی (مثل قوطی یا دوبل IPE) به اعمال ضریب افزایشی محاسبه می شود. این ضریب برای فاکتور مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع برابر ۱٫۰۵ است و برای فاکتور مقطع بزرگتر از ۹۰ متر بر مترمربع برابر ۱٫۱۵ است.
  6. در صورتی که برای رعایت حداقل مقاومت چسبندگی پوشش ضد حریق و فولاد پایه نیاز به مش درگیرکننده (اعم از شبکه فلزی، توری، رابیتس و پین های فولادی) و یا پرایمر در قشر آستر نیاز باشد، اضافه بهایی تعلق نخواهد گرفت.
  7. چنانچه مطابق مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان یا ملاحظات ابعادی، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع،

لزوم ضخامت زیاد پوشش، لزوم محصورشدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزی جوش شده، توری مرغی یا نظایر آن باشد، با تأیید مهندس مشاور هزینه آن جداگانه منظور می شود.

فهرست بهای واحد ابنیه سال ۱۳۹۹؛ پوشش های مقاوم در برابر آتش

فصل چهاردهم فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۹ در هشت ردیف مشخص موضوع متره و برآورد پوشش ضد حریق (پوشش مقاوم در برابر آتش) را برای پروژه های ذیل نظام فنی و اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) تعیین تکلیف نموده است. در اینجا مقادیر فهرست بها در این هشت ردیف آورده شده است.

شماره

شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار

بهای کل (ریال)

۱۴۰۷۱۱ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع تا ٩٠ متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۰۰۰/۴۸۲
۱۴۰۷۱۲ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع بیش از ٩٠ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۰۰۰/۶۲۵
۱۴۰۷۱۳ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۰۰۰/۷۵۱
۱۴۰۷۱۴ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع تا ٩٠ متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۵۰۰/۴۲۴
۱۴۰۷۱۵ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع بیش از ٩٠ تا ۲۰۰متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۵۰۰/۵۰۳
۱۴۰۷۱۶ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۵۰۰/۶۲۰

محاسبه بهای اجرای پوشش ضد حریق بر اساس فهرست بها

چنانچه تهیه و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش روی تیر فولادی با نیمرخ IPE180 به طول ۶ متر در سقف عرشه فولادی برای ۱۸۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتیگراد مطابق شکل زیر مدنظر باشد و فضای خالی بین عرشه فولادی و تیرآهن با پشم معدنی پر شود. مقرر است از پوشش ضد حریق شرکت ایران پروف استفاده شود. ابتدا محاسبه فاکتور مقطع (ضریب مقطع) انجام می شود.

محاسبه بهای اجرای پوشش ضد حریق بر اساس فهرست بها
محاسبه بهای اجرای پوشش ضد حریق بر اساس فهرست بها

ابتدا محاسبه فاکتور مقطع (ضریب مقطع) انجام می شود.

تعریف و نحوه محاسبه فاکتور مقطع را می توانید از اینجا بخوانید

بر اساس جداول استاندارد می توان دریافت برای نیمرخ IPE180 مقدار محیط پیرامونی برابر ۰٫۶۹۸ متر است. اما چون از یک قسمت در بال فوقانی، نیمرخ در تماس با بتن است، لذا می توان محیط در معرض حریق را با کسر کردن عرض بال (۰٫۰۹۱ متر) از کل محیط محاسبه نمود:

پوشش ضد حریق در فهرست بها

بر اساس جداول استاندارد می توان دریافت برای این نیمرخ:

پوشش ضد حریق در فهرست بها

پس:

پوشش ضد حریق در فهرست بها

بر اساس جداول استاندارد شرکت ایران پروف، ضخامت مورد نیاز برای حریق ۱۸۰ دقیقه ای نیم رخی با فاکتور مقطع ۲۵۵ در جدول زیر ارایه شده است که نزدیک ترین مقدار مثال حاضر است.

Iran Proof IP500

Thickness (mm) for I and H shapes
Fire Resistance Rating, 180 min
Section Factor (1/m) Design Temperature
۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ۵۵۰ ۶۰۰ ۶۲۰ ۶۵۰
۲۵۵ ۵۰ ۴۷ ۴۵ ۴۲ ۴۰ ۳۹

۳۸

برای دمای طراحی ۵۵۰ درجه مدنظر این مثال می توان دریافت ضخامت نهایی پوشش ایران پروف ۴۲ میلیمتر است.

ایران پروف؛ مشاور و مجری پوشش ضد حریق

ایران پروف با بهره گیری از جمعی از مهندسین آتش زبده، آماده ارائه خدمات مشاوره و اجرای پوشش‌های ضد حریق است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۷۹۲۴۱۳۹ دریافت قیمت و دیتاشیت

در هر حال، برای محاسبه قیمت پایه بر اساس فهرست بهای سال ۹۹ لازم است مقدار سطح پوشش محاسبه شود. برای طول ۶ متری:

پوشش ضد حریق در فهرست بها

همچنین مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (که با پشم معدنی پر شده است) باید محاسبه گردد. در اینجا مساحت فضای بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (مساحت ذوزنقه) برابر ۰٫۰۱۲ مترمربع است. با توجه به گامهای ورق عرشه فولادی معادل ۳۰ سانتی متر و اجرای پوشش در دو طرف تیرآهن، مساحت به شرح زیر محاسبه می گردد:

پوشش ضد حریق در فهرست بها

بنابراین کل مساحت پوشش با جمع کردن دو سطح حاصل می شود:

پوشش ضد حریق در فهرست بها

به عنوان یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت مساحت اجرای پوشش مقاوم بین تیرآهن و ورق عرشه حدود ۱۳ درصد به مساحت تیرفولادی می افزاید.

با توجه به صورت مساله که مقرر است از پوشش ضد حریق پایه سیمانی استفاده شود،

شماره

شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار

بهای کل (ریال)

۱۴۰۷۱۳ تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۰۰۰/۷۵۱ ۴٫۱۲

۱۲۰/۰۹۴/۳

با توجه به مقدار فاکتور مقطع که بیش از ۹۰ است از یک سو و هدف مساله که ایجاد پوشش سه ساعته است باید به ازای هر ۳۰ دقیقه مازاد بر یک ساعت باید ۳۵ درصد به قیمت افزود. با توجه به اینکه حریق سه ساعته است، باید به قیمت فوق افزود. لذا، قیمت نهایی به صورت زیر محاسبه می شود:

شماره

شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

۱۴۰۷۱۳

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در شکل H و I برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰متر بر مترمربع، برای ۶٠ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵٠ درجه سانتی گراد. مترمربع ۰۰۰/۷۵۱ ۴٫۱۲

۱۲۰/۰۹۴/۳

اضافه بهای برای مقاومت ۱۸۰ دقیقه ای مترمربع ۴۰۰/۰۵۱/۱ ۴٫۱۲

۷۶۸/۳۳۱/۴

جمع

۸۸۸/۴۲۵/۷

ایران پروف؛ مشاور و مجری پوشش ضد حریق

ایران پروف با بهره گیری از جمعی از مهندسین آتش زبده، آماده ارائه خدمات مشاوره و اجرای پوشش‌های ضد حریق است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۷۹۲۴۱۳۹ دریافت قیمت و دیتاشیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *